Tjenester

AVEC tilbyr et bredt spekter av tjenester for offentlige og private virksomheter. Vi kjenner ikke de beste løsningene for morgendagen når vi starter et prosjekt. Derfor vil vår tilnærming alltid være åpen, prosessbasert og utforskende, hvor vi designer mens vi går sammen.

Mål- og strategiutvikling

Sette tydelige mål, ambisjoner og rammer for hva man ønsker å oppnå.

Finn ut mer

Utredning og analyse

Jobbe systematisk med velprøvde metoder og avanserte kartleggingsverktøy.

Finn ut mer

Medvirkning og involvering

Skape gode rammer for å lytte og forstå hva brukerne ønsker og trenger.

Finn ut mer

Tjenesteutvikling

Utvikle ny praksis og nye tjenester i nye fysiske rammer.

Finn ut mer

Konseptutvikling

Utarbeide strategiske og konseptuelle beskrivelser av endelig løsning.

Finn ut mer

Rom- og funksjonsprogrammering

Beskrive og detaljere byggets utforming for å støtte organisasjonens behov.

Finn ut mer

Løsningsdesign

Lage rom som inspirerer, i samarbeid med anerkjente interiørdesignere.

Finn ut mer

Endrings- og prosessledelse

Utvikling av ny kultur og trening på ny praksis i bygget.

Finn ut mer

Mål- og strategiutvikling

Rom og arkitektur kan bidra til strategisk måloppnåelse ved at det fysiske miljø påvirker adferd.

Vi hjelper ledelsen med å bli bevisst disse sammenhengene, for deretter å sette tydelige mål, ambisjoner og rammer for hva man ønsker å oppnå. Videre omsettes målbilder til konkrete strategier for ny praksis.

Vi bistår også i gjennomføring av strategisk pilotering, for å teste ut og måle effekten av konseptløsninger i liten skala – før for mye ressurser benyttes på en løsning man ennå ikke vet fungerer.

Eksempler på leveranser:

 • Utvikle visjoner og mål
 • Strategiske måldokumenter
 • Gevinstrealiseringsplan
 • Støtte eierstyring og beslutningsprosess
 • Designe og gjennomføre pilotering

Utredning og analyse

Vi kartlegger og analyserer fakta, atferd og behov i nå-situasjonen, men utreder også prognoser, ønsker og forventninger til en fremtidig situasjon, for å gi innsikt og trygghet når beslutninger og investeringer skal gjøres. Vi jobber systematisk med velprøvde metoder og avanserte verktøy.

Eksempler på leveranser:

 • Konseptvalgutredning (KVU)
 • Alternativsvurderinger
 • Behovsanalyser
 • Kapasitetsvurderinger
 • Sosiokulturelle stedsanalyser
 • Datainnsamling og bearbeiding

AVEC kan bistå din organisasjon med kartlegging av alle arbeidsplassrelaterte behov og utredninger for løsning av komplekse utfordringer knyttet til bygning, infrastruktur, organisasjon og tjenester.

På basis av digitalt intervju med samtlige ansatte samler og analyserer vi alle aspekter av hvordan arbeid utføres i organisasjonen. Vi gir beslutningstakere innsikt i hvilke behov som bør prioriteres når kontorene skal utformes.

Som eneforhandler i Norge benytter vi den avanserte og ledende analyseplattformen Reworc til dette arbeidet. For mer informasjon, ta kontakt for en demonstrasjon.

Hvilke behov skal vi prioritere når vi skal redesigne våre kontorer?

Hvordan bør vi organisere vårt arbeid slik at vi jobber mest optimalt?

Hvordan kan lokalene bedre understøtte vår kultur og relasjoner, vår arbeidsmetodikk, og våre ulike arbeidsformer, preferanser og behov?

Medvirkning og involvering

Vi kan sørge for struktur og systematikk for interessent­håndtering, dialog og bruker­involvering igjennom alle faser av et prosjekt.

Vi skaper gode rammer for å lytte og forstå hva brukerne ønsker, trenger og kan bidra med. Vi fasiliterer prosesser som gir alle deltagere en stemme og sorterer hvem som skal gi innspill på hva. Deretter systematiserer og visualiserer vi disse på en enkel og oversiktlig måte.

Gjennom smarte involverings­design og verktøy, hjelper vi brukere å tenke nytt om hva behovet vil være i fremtiden – hva man egentlig trenger.

Eksempler på leveranser:

 • Interessenthåndteringsplan
 • Scenarieprosesser
 • Behovsworkshops
 • Innspill- og forankringsmøter
 • Kommunikasjonsplaner

Konseptutvikling

Vi gjør det mulig å teste brukbarhet i ulike konseptalternativer før man velger.

Vi legger stor vekt på å jobbe visuelt med konseptene. Tydelig visuell formidling av konseptene gjør det mulig å diskutere ulike temaer og dilemmaer på riktig nivå når prosjektene befinner seg på stadiet fra det strategiske og abstrakte, til konkrete fysiske løsninger.

På basis av en tverrfaglig og helhetlig forståelse av mål og behov utvikler vi strategiske og konseptuelle beskrivelser av hvordan endelig løsning skal designes, hvordan løsningen underbygger brukerreisen, og hvilke hovedgrep og logiske prinsipper som skal ligge til grunn. Vi gjør det mulig å teste brukbarhet i ulike konseptalternativer før man velger.

Eksempler på leveranser:

 • Arbeidsplasskonsept
 • Læringskonsept
 • Bruks- og opplevelseskonsepter
 • Designprinsipper
 • Overordnede funksjonsbehov
 • Mulighetsstudier

Tjenesteutvikling

Vi bistår med å utvikle ny praksis og nye tjenester i nye fysiske rammer.

Vi definerer målgrupper, mulighetsrom, brukerreiser og tilhørende behov. Vi bistår ved generering av nye tjenestedesign – både i idé- og utformingsfase.

Eksempler på leveranser:

 • Tjenestedesign og nye leveransemodeller (canvas)
 • Innføring av ny arbeidsmetodikk
 • Kompetanse- og rollebeskrivelser
 • Utvikling av støtteverktøy
 • Pilotering og testlab
 • Implementering av tjenestekonsept

Rom- og funksjons­program

Vi utfører komplett rom- og funksjonsprogrammering innen et bredt spekter av formåls- og kontorbygg.

Vi oversetter brukerbehov til strukturerte planer for eier og arkitekt. Vi beskriver og detaljerer hvordan bygget skal utformes for å støtte behovene til brukerens organisasjon, funksjonskrav til løsning, og hvordan arealene skal fordeles.

Vi vurderer hvorvidt ulike løsningsforslag tilfredsstiller de krav og behov som er satt i rom- og funksjonsprogrammet.

Eksempler på leveranser:

 • Designprinsipper
 • Arealprogram og dimensjonering
 • Rom- og funksjonsprogram
 • Kravspesifikasjoner
 • Evaluering av løsningsforslag i konkurranser

Løsningsdesign

Vi lager rom som inspirerer, i samarbeid med anerkjente designere.

Alle våre prosjekter handler om hvordan vi utformer og tar i bruk vårt fysiske miljø, og AVEC bidrar også i design og løsningsfasen. Vi gir råd om eller står ansvarlig for design i både forprosjekt, skisseprosjekt og prosjektering. Vi samarbeider med et bredt spekter av arkitekter, interiørarkitekter, prosjektledere og prosjekterende ingeniører, og kan sette sammen den spisskompetansen som prosjektet trenger etter ønske fra oppdragsgiver.

Endrings- og prosessledelse

Nye omgivelser innebærer som regel behov for endringer i praksis.

Vi hjelper organisasjonen med å lykkes på endringsreisen inn i det nye, med forankring og dialog, bevisstgjøring og modning, utvikling av ny kultur og trening på den nye praksisen som bygget forutsetter.

Eksempler på leveranser:

 • Ledertrening
 • Skreddersydde prosessdesign
 • Utvikle endringsambassadører («train the trainer»)
 • Endringsprogrammer for bevisstgjøring og kompetanseutvikling
 • Strategisk endringskommunikasjon
 • Håndtere usikkerhet i organisasjonen
 • Utvikling av kjøreregler og bevisstgjøring av atferd
 • Oppfølging og evaluering ifm. læringsmål etter ibruktagelse, tilpasning og justering
 • Gevinstrealisering
 • Dokumentere endring