Norges musikkhøyskole – Ekstern kvalitetssikring

Oppdraget innebar ekstern kvalitetssikring (KS1) av Statsbygg sin konseptvalgutredning (KVU) for utvidelse av Norges musikkhøgskole. Kvalitetssikringen er et obligatorisk ledd i statens prosjektmodell. Hensikten med kvalitetssikringen er å støtte regjeringen faglig og gi en anbefaling om hvilket konsept eller alternativ som eventuelt skal videreføres i forprosjektet. Oppdraget innebar også gjennomføring av usikkerhetsanalyse og anbefalt kostnadsramme for prosjektet.

Vi kom frem til at det endelige konseptvalget bør utsettes i påvente av mer informasjon. Rehabilitering og nybygg er begge aktuelle konseptuelle muligheter, men riktig valg avhenger av endelig dimensjonering og gjennomførbarhet. Også nullalternativet er aktuelt dersom behovet for areal kan reduseres betydelig. Generelt støttet vi mange av vurderingene som gjøres i KVU, men det er en vesentlig mangel knyttet til at det eksisterer mulige tiltak som kan redusere arealbehovet, men som ikke er tilstrekkelig tatt høyde for i KVU-ens alternativer. Riktig dimensjonering bør utledes med gjennomføring og utprøving av konkrete tiltak for deretter å måle effekten av disse. Det forventes at effekten vil tilsi et redusert arealbehov, noe som også vil påvirke hvilket konsept som bør velges.

For følgende tiltak kom vi frem til en annen vurdering enn KVU, forskjellen er at vi så vesentlig mer potensial i at tiltakene kan redusere arealbehov for NMH: Sambruk av arealer med andre aktører, Leie tilleggsarealer, Utnyttelse av arealet i større deler av døgnet og året, Endret bookingsystem.

Vi fant at det var potensial for bedre kobling mellom tilbud og etterspørsel gjennom helhetlig system for booking som matcher samlet arealbehov med tilgjengelig areal, inkludert prioritering til ulike formål. Potensialet blir større hvis det kombineres med mer fleksibel bruk av eksisterende rom. Viktigste tiltak for økt fleksibilitet er mindre grad av faste arbeidsplasser. Man burde også søke større grad av leie i markedet for øverom, lagring av utstyr og eventuelt for lokaler til mer prosjektbasert arbeidsmåte.

Kunde
Finansdepartementet/Kunnskapsdepartementet via EY/WSP/Sintef

Oppdrag
Kvalitetssikring (KS1) av behov for utvidelse av Norges musikkhøyskole

Prosjektleder/kvalitetssikrer
Thomas Odiin

År
2021

Bilde: Norges musikkhøgskole (nmh.no)  |  Illustrasjon: Statsbygg