Utredning av skole- og barnehagestruktur

AVECs strategisk rådgiver har analysert og foreslått årlige endringer og oppdateringer i langtidsplaner for skole og barnehage. I oppdraget inngikk også innspill og deltagelse i forberedelser og relevante politiske utvalgsmøter.

AVECs strategiske rådgiver har arbeidet kontinuerlig siden 2015 med Lørenskog kommunes strategiske planer knyttet til Skole- og barnehagebehov, idretts- og kulturplaner, utvikling av grønn Campus og strategisk plan for avhending, anskaffelse og disponering av kommunal eiendom. Gjennom dette har kommunen fått et unikt beslutningsunderlag for å styre investeringsprosjektene ved å balansere investeringsbehov mot risiko for manglende barnehage- eller elevkapasitet.

Prosjektet innebar i hovedsak å gi strategisk rådgiving om befolknings- og elevtallsprognoser, medvirkningsprosesser, løpende politisk forankring, samt presentasjon og diskusjon med rådmannens ledergruppe om strategiske veivalg. Arbeidet inkluderte også ferdigstillelse og årlig oppdatering av grunnlag for investeringsplaner, kapasitetskartlegging, konseptvalg, tomtevalg og så videre.

Kunde
Lørenskog kommune

Oppdrag
Skole- og barnehagestrukturplaner

Omfang
Plan for alle kommunale skoler mot 2040
Plan for alle barnehager i et tiårsperspektiv

Strategisk rådgiver / prosjektleder
Thomas Odiin

År
2015–pågående

Foto: Edith Lundebrekke