Konseptutvikling Remmen kunnskapspark

Oppdraget handlet om å utforske mulighetene for en ny og bedre utforming og plassering av fellesfunksjoner, samt optimalisering og økning i andel utleiearealer i Halden innovasjonssenter. Det var også et ønske om å undersøke mulighetene og interessen for å gjøre byggets fellesfunksjoner mer tilgjengelig for omgivelser og eksterne.

Målet for SIVA var få en oversikt over mulighetene for å øke byggets attraktivitet som leieobjekt for både eksisterende og nye leietakere, eventuelt for salg. Avec bisto i dette prosjektet med en mini mulighetsstudie, hvor vi kartla muligheter og begrensningene i bygget, samt vurderte alternative planløsningsgrep i etasjene for å oppnå bedre inndeling og flyt. I rapporten presenterte vi 3 brukskonsepter med tilhørende fordeling av ulike arbeids- og samhandlingsaktiviteter, hvor vi samtidig presenterte overordnede gevinster og kostander ved de ulike konseptene. Som leveranse samlet vi muligheter og aktuelle grep i en mini-konseptrapport, med anbefalinger og forutsetninger, samt enkle visualiseringer og skisser av mulige løsningsvalg som underlag til investerings-/salgsbeslutning.

Kunde 
Siva Halden eiendom AS

Prosjektnavn 
Remmen kunnskapspark

Oppdrag 
Konseptutvikling

Prosjektleder 
Thomas Odiin

År 
2022

Remmen kunnskapspark

Tekst:  Avec  |  Bilde: Avec