KVU Green – Reduserte klimagassutslipp på jernbanen

Vår rådgiver er prosjektleder for konseptvalgutredning, i samarbeid med WSP er rammeavtaleleverandør til Jernbanedirektoratet. Utredningen skal anbefale et konsept for reduksjon av klimagassutslipp på jernbanen.

Det er tre hovedkilder til klimagassutslipp på jernbanen i Norge:

  • Utslipp av diesel på de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene, hvor Nordlandsbanen er den lengste av disse.
  • Utslipp av diesel fra arbeidsmaskiner, som er avhengige av å arbeide på jernbanen uten at det er strøm i kontaktledningene.
  • Utslipp av klimagasser i forbindelse med anleggsprosjekter for utbygging av jernbanestrekninger.

konseptvalgutredningen skal utrede ulike muligheter for reduksjon av klimagassutslippene. Elektrisk drift, batteridrift, hybriddrift, hydrogendrift med flere skal vurderes opp mot dagens driftsform. Vurderingene vil omfatte både kostnader, fordeler og ulemper ved ulike driftsformer, samt en vurdering av behovet for ombygging eller utskifting av kjøretøy og maskiner på sporet.

Konseptvalgutredningen for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen kalles også KVU Green.

Stikkordsmessig skal utredningen inneholde:

  • En vurdering av alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse
  • En vurdering av driftsform, det vil si dagens løsning vurdert opp mot elektrisk-, batteri-, hybrid-, hydrogendrift etc., samt tilhørende behov for investeringer
  • En vurdering av behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy
  • kartlegge behov for infrastruktirtiltak for energiforsyning
  • En vurdering av fordeler og ulemper ved ulike teknologier, herunder effektiviteten ved ulike energibærere
  • En vurdering av rekkefølgen av tiltak basert på samfunnsøkonomisk kostnad per tonn CO2 med utslippsreduksjon

AVECs konsulent leder teamet av eksperter fra WSP Norge, WSP Sverige og Sintef.

Kunde
Jernbanedirektoratet via WSP

Oppdrag
Konseptvalgutredning for reduserte klimagassutslipp på jernbanen
(KVU Green)

Prosjektleder
Thomas Odiin

År
2022-2023

Tekst: Avec og Jernbanedirektoratet  | Bilde: Diesellok med godstog på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)