Familiens Hus

I forbindelse med samlokalisering av Bydel Gamle Oslo sine tjenester innen familiesegmentet har AVEC bistått med rådgiving, behovskartlegging, konseptutvikling og utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, samt prosessledelse til prosjektgruppenes arbeid.

Gjennom en innledende spørreundersøkelse, observasjoner og involvering av brukerne kartlagte vi behovene til de ansatte og tjenestene Familiens hus skal tilby. Ledere og medarbeidere deltok i en skreddersydd prosess, hvor det gjennom flere workshops ble diskutert ulike tema og dilemmaer som førte til en prioritering av behov og endelig valg av konsept. Med utgangspunkt i det valgte konseptet utarbeidet AVEC rom- og funksjonsprogrammet for det nye Familiens Hus.

Aktivitetshuset K1 skal være et nabolagshus med et variert aktivitetstilbud for beboere i Bydel Gamle Oslo (0-100 år), med et spesielt fokus på barn og unge somskal bidra til at Tøyen blir enda mer inklu derende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen. Lavterskel tilbud, sambruk og samskapning skal stå sentralt for all drift og aktivitetene i huset skal fremme folkehelse og virke forebyggende. Derfor er målet at husets aktiviteter skal leveres gjennom godt samspill mellom bydelens egne tjenester, frivillighet, lokale lag/foreninger, organisasjoner, sosiale entreprenører og ikke minst bydelens innbyggere – og alt skal være gratis! Huset skal ha lokaler/rom til både utleie og utlån for å stimulere ressursmobilisering for et bedre nabolag og et mangfoldig aktivitetstilbud.

AVECs rolle som prosjektleder i prosjektet innebar å koordinere og følge ombyggingsprosess, oppussing og innredning av lokalene, samtidig som hun ledet arbeidsgruppen som skulle utvikle et helhetlig driftskonsept for huset. Konseptutviklingen ble basert på bred involvering og medvirkning fra et mangfoldig spekter med aktører og representanter med alt fra lokalpolitikere, kommunale tjenester, organisasjoner, lag og foreninger, sosiale entreprenører, lokalt næringsliv, frivillighet, nabolagsinitiativer og lokale ildsjeler gjennom blant annet folketråkk, ideverksteder, folkemøter, innspillspostkasse, spørreundersøkelser, fokusgrupper, intervjuer og workshops.

Videre hadde AVERC ansvar for å utarbeide og lage rom- og funksjonsprogram, programmering, opprette bookingsystemer og driftsrutiner, samt sørge for oppfølging og koordinering av aktivitetsleverandører. Husets «timeplan» ble fylt opp av aktiviteter fra morgen til kveld, syv dager i uken med alt fra ungdomsklubb og cafe, folkemøter, kurs og seminarer, leksehjelp for både barn og voksne, dansegrupper, senior-trim, frisklivsentral, veiledningstilbud og jobbsøkerkurs, konserter, barneteater, sygrupper, kreative verksted, barselyoga, byttemarked, frivilligsentral, nabolagsinkubator og mye mer. Aktivitetshuset åpnet offisielt dørene i 2017 og er fortsatt i drift.

Kunde
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Oppdrag
Strategisk rådgivning og gjennomføring av konsept

Prosjektleder
Jørund Kjøsnes

År
2021

Familiens hus, bydel Gamle Oslo
Prinsipper for utforming av aktivitetshuset

Familiens hus, Tøyen torg | Designprinsipper