Fremtidens arbeidsplass ved BI

Handelshøyskolen BI teller 950 medarbeidere og har 4 campuser i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger), men hoveddelen av virksomheten er knyttet til den opprinnelige campusen i Nydalen i Oslo. Virksomheten har opplevd sterk vekst de senere år, men videre vekst er nå hindret av begrenset tilgang på arealer. BI ønsket å utvikle et Future Workplace Concept, som også fanger opp de endringene og mulighetene som pandemien har tilført arbeidslivet i forhold til autonomi og digital samhandling.

AVEC vant rammeavtale med Handelshøyskolen knyttet til utvikling av et strategisk og sentralt arbeidsplasskonsept for alle ansatte ved høyskolen, samt implementering av de tiltak som naturlig følger av arbeidsplasskonseptet. Prosjekteier var HR / Organisasjonsutvikling, og tungt forankret i toppledelsen.

Arbeidsplasskonseptet ble utviklet i tråd med BIs strategi 2021-2025, og på basis av behovskartlegginger og spørreundersøkelser i organisasjonen, analyser av konsekvenser av pandemien, intervjuer med student-representanter og workshops med sentrale brukergrupper. Metodikk for behovskartlegging ble forankret hos et særlig sammensatt Faglig Forum, bestående av ledende interne akademikere innen relevante fagfelt (strategisk arealutviklere, utforming av spørreundersøkelser, endringsledelse og strategi). Arbeidsplasskonseptet ble også forankret hos fagforeninger i oktober og besluttet i ledergruppe i november.
På basis av arbeidsplasskonseptet ble det iverksatt pilotering av aktivitetsbasert arbeidsform med gevinstrealisering for en avdeling på 65 medarbeidere, med før- og ettermåling av effektmål, som grunnlag for overføringsverdi til resten av organisasjonen. Piloten har vist gode resultater på både arealbruk, samarbeid internt, fleksibilitet til interne omorganiseringer og opplevelse av støtte til arbeidet.

AVEC ved har vært ansvarlig for strategiutvikling og forankring med topp- og mellomledelse, brukermedvirkning og behovskartlegging, konseptutvikling. Vi har videre vært ansvarlig for pilotdesign, herunder utforming av pilotarealer, samt all brukermedvirkning og behovskartlegging i denne forbindelse.
Jørund var oppdragsleder fra AVEC, og samtidig utførende prosjektleder, ansvarlig for gjennomføring av alle aktiviteter, fasilitering av workshops, samkjøring mot pågående organisasjonsutvikling, strategisk konseptutvikling, oppsett av pilotdesign, og gjennomføring.

Kunde
Handelshøyskolen BI

Oppdrag
Arbeidsplasskonsept, strategisk rådgivning og prosess

Omfang
900 medarbeidere i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
55.000 m² fordelt på 4 campuser.

År
2021–2023

BI

Foto: Niels Torp AS (fra Campus Nydalen)