Vi vet at du kommer til å gjøre ting anner­­ledes i morgen

Derfor designer vi morgendagens bygninger i dag.

Omgivelser som former oss

Vårt fysiske miljø danner en alltid tilstedeværende ramme rundt hvordan vi lever våre liv, hvordan vi leker, lærer, arbeider og møtes.

Omgivelser som former oss

Vårt fysiske miljø danner en alltid tilstedeværende ramme rundt hvordan vi lever våre liv, hvordan vi leker, lærer, arbeider og møtes.

Designdrevet innovasjon

Vi kjenner ikke de beste løsningene for morgendagen når vi starter et prosjekt. Vår tilnærming er åpen, prosessbasert og utforskende, hvor vi designer mens vi går sammen. Vårt løfte til deg er at løsningen vil være:

Strategisk

Sammen skal vi finne det konseptet som hjelper deg mest, basert på hva som er unikt og viktig hos deg og din organisasjon.

Effektiv

Den perfekte løsningen finnes ikke, men vi finner den optimale. Det vil si den som gir mest nytte for de ressursene man har til rådighet.

Fleksibel

Konseptet skal kunne løses på flere måter, og være tilpasningsdyktig overfor nye og ukjente faktorer – så lenge strategien står fast.

AVEC setter søkelys på offentlig arealbruk

God tilrettelegging til ulike behov krever ikke mer plass – snarere tvert om. Les mer om dette i en artikkel i Kommunal rapport, skrevet av partnerne i AVEC – Jørun Kjøsnes og Thomas Odiin.

AVEC styrker laget innenfor organisasjonskultur

Vi i AVEC er opptatt av alle perspektiver av bærekraft i våre prosjekter. Vi ønsker særlig å styrke det sosiale bærekraftsområdet, slik at løsningene vi leverer gir grunnlag for å attrahere og beholde verdifulle medarbeidere hos våre oppdragsgivere. Vi har derfor styrket vårt team innen organisasjonskultur og endringsledelse.

Espen Sæle er spesialist innen HR, organisasjonskultur og lederskap, og har hjulpet et mangfold av organisasjoner med å skape vekst og en god og profesjonell arbeidsplass gjennom organisasjonskulturelt arbeid.

Som Espen sier: «En god struktur og kultur er nødvendig for å oppnå suksess, ikke bare fra bedriftens side, men også for at alle ansatte skal kunne nyte godt av en arbeidsplass som skaper trygghet og glede». Espen vil bidra inn i AVECs tverrfaglige prosjekter for å sikre at de fysiske omgivelsene støtter ønsket organisasjonskultur, og gir de forventede resultatene i virksomheten.

I tillegg til å jobbe som seniorrådgiver i AVEC, vil Espen også gå inn i rollen som daglig leder for AVECs søsterselskap «Playswork AS».

Løsninger for å erstatte dieseltog

AVEC har ledet konsulentteamet fra WSP/SINTEF med Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Konklusjonen er at Nordlandsbanen er den første av de såkalte «dieselstrekningene» som bør bli utslippsfri. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med ny nasjonal transportplan. Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen.

Transportsektoren står for om lag 32 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, og jernbanens andel av dette er liten med bare 0,2 prosent. Til tross for dette utgjør utslippene en ikke ubetydelig mengde, med omtrent 50 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. I tillegg kommer utslipp fra skiftelokomotiver på godsterminaler og skinnegående arbeidsmaskiner. Ut over utslipp av klimagasser, bidrar dagens dieseldrift også til lokale miljøpåvirkninger i form av utslipp av nitrogenoksider, partikler, sot og hydrokarboner til luft og ytre miljø, samt at dieseldrift har lav energieffektivitet. Det er derfor et behov for at også jernbanen kutter i sine klimagassutslipp for å bidra til at Norge skal kunne nå sine forpliktelser til å redusere utslippene.

Foto – Øystein Grue

Playswork

Playswork er en spillbasert læringsplattform som AVEC har utviklet i samarbeid med læringsspillprodusenten Levato. Spillet er støttet av Innovasjon Norge, og har vunnet en innovasjons-konkurranse for Patentstyret i regi av Start-off/DFØ.

Plattformen kan brukes av virksomheter i overgangen til nye arbeidsformer. ​Gjennom simulering av den nye arbeidshverdagen kan ledere og medarbeidere trene og utvikle ferdigheter, samt bevisstgjøres og motiveres til ny atferd i nye kontorløsninger på en effektiv og engasjerende måte.

Rammeavtale med UDI

AVEC AS har vunnet strategisk rammeavtale om utvikling av arbeidsformer for Utlendingsdirektoratet.

Vi er veldig glade for å kunne meddele at vi har vunnet en viktig og veldig spennende rammeavtale med Utlendingsdirektoratet, i konkurranse med mange andre sterke aktører. Under rammeavtalen skal vi bistå direktoratet med å videreutvikle smidige arbeidsformer i sine lokaler på Valle, i tråd med pågående organisasjonsutvikling. Vi gleder oss stort til å komme i gang!

Foto – Lund & Slaatto arkitekter